Image

РЕЗЮМЕ

Проектът „Изследване на нагласите към терапевтичния потенциал на четенето в нетипични ситуации  за индивида“ предлага интердисциплинно фундаментално изследване, което ще очертае параметрите на възприемането на четенето като терапевтично средство за справяне със стреса в нетипични ситуации за индивида. Проектът ще проучи и установи възприемането на терапевтичните функции на четенето от населението в нашата страна; нивото на познаване на библиотерапията в България и приложението ѝ в библиотеките и степента на интуитивно използване на четенето като терапевтично средство при различни възрастови групи в нетипични ситуации за индивида (в частност периода на социална изолация, поради пандемията от COVID-19).
В много страни се прилага терапевтичният потенциал на четенето в нетипични ситуации за индивида. В България използването на лечебното четене все още си пробива път и е слабо застъпено в библиотечната практика. То се използва преди всичко в специализираните лечебни заведения при прилагането на психотерапевтични дейности.

АКТУАЛНОСТ

Времето и светът, в който живеем днес, са все по-динамични и изискващи, ежедневно се правят открития, променящи изцяло облика на познатата ни наука, създават се технологични революции, а някои от проблемите на човечеството остават все толкова неразрешими. Динамиката и начинът на живот създават редица предпоставки за повишаване на нивото на стрес и предизвикват емоционален и психологически дисбаланс. Нуждата от намиране на алтернативни форми за подпомагане на индивида да се справи в нетипични ситуации, открояваща се и от предизвикателствата от пандемията от COVID-19 и наложената социална изолация – определят актуалността на научноизследователската проблематика на проекта.
Учени от цял свят работят върху възможностите на терапевтичното/лечебното четене, като изхождат от основната позиция, че литературата влияе на читателите чрез познание, чрез емоция и/или чрез поведенчески модели. Тя е алтернативна форма, чрез която се дава възможност да погледнеш себе си, своето поведение, нагласи, емоции отстрани, пречупени през призмата на чуждото преживяване и така по-лесно да се пребориш със собствените си страхове, проблеми, чувства. Магията на устното или писменото художествено слово, независимо дали е в чист вид или в комбинация с музика и движение, винаги е била един от терапевтичните инструменти в културната история на човечеството.
Библиотерапията позволява използването на литературата за създаване на нов вид общуване и усещане на света и за безболезнено приемане на трудностите и промените. Използването на литературата може да помогне на хората да преодолеят емоционалните си проблеми, промените в живота си и т.н.

ЦЕЛ

Целта на проекта е да се изследва познаването на възможностите на библиотерапията и степента на осмислянето на четенето като терапевтично средство за запазване на емоционалния и психически баланс в периоди на криза. Чрез изследване на нагласите по време на наложените промени, настъпили вследствие на пандемията от COVID-19 в ежедневието на българина, ще се установи до каква степен четенето е използвано като механизъм за подпомагане на съхраняването и постигането на емоционален и психически баланс в критични и неестествени за индивида ситуации. Проектът се базира на предпоставката, че терапевтичното четене е алтернативна форма за справяне със стреса, причинен от извънредни обстоятелства. Преследвайки основната си цел, проектът ще реализира и няколко подцели, които ще му придадат допълнителна добавена стойност.
Първа подцел е установяване на възприемането и използването на терапевтичните функции на четенето от населението в нашата страна чрез провеждане на национално представително проучване с авторски анкетен инструментариум.
Втора подцел на проекта е определяне на нивото на познаване на възможностите и спецификите на библиотерапията и на нейното приложение в библиотечна среда от страна на библиотечните специалисти.
Трета подцел е повишаване на качеството на информационното осигуряване и систематизация на знанието по въпросите на библиотерапията чрез изготвянето на библиографски ресурси.
Четвърта подцел е постигане на релация наука – академично образование – практика чрез създаване на ново учебно съдържание за академична подготовка на студенти по библиотечно-информационни науки в ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“.
Петата подцел е популяризиране на библиотерапията в България с нейните теоретични и практически аспекти.

ХИПОТЕЗА

До момента в България няма проведено национално проучване на нагласите към използването на четенето като терапевтично средство, както няма и проведени изследвания сред библиотечните специалисти относно познаването и използването на възможностите за приложение на библиотерапията в библиотечна среда. Наблюденията показват, че не се познават и използват пълноценно възможностите на библиотерапията у нас. Съществува реалната нужда от популяризирането на терапевтичното четене, както и нуждата от обучение и допълнителни знания на библиотечните специалисти в различните типове библиотеки. Не се познават и съществуващите модели и добри практики в Европа и света.
Необходимо е да се проучи и предлаганото от висшето образование учебно съдържание и програми, отговарящи на този спектър от знания и компетенции. За да се предизвика интерес сред колегията и да се повиши компетентността, трябва да се установи изпреварващо проблемно-ориентирано обучение на студентите по библиотечно-информационни науки, засягащо все повече алтернативни форми на работа с читатели в българските библиотеки.
Основна хипотеза, която подкрепя настоящето изследване: Библиотерапията е слабо интерпретирана в научно-теоретичен и практико-приложен аспект. В България епизодично е работено по въпросите на библиотерапията, почти не са познати и използвани възможностите ѝ за прилагане в библиотечна среда, необходимо е да се стимулира използването на терапевтичния потенциал на четенето в нетипични ситуации за индивида.
В дългосрочен план, проектът има за цел да постави стабилна основа за популяризиране и по-нататъшно развитие на потенциала и възможностите на библиотерапията у нас и да е повод за иницииране на последващи фундаментални научни изследвания.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

Популяризирането на резултатите от настоящото изследване ще бъде от полза не само за научната общност, но и за по-широката публика. По проекта са планирани две научни прояви – кръгла маса, свързана с тематиката на проекта в края на първия етап и провеждане на национална научна конференция „Библиотерапията в България – възможности и перспективи“ в края на втория етап.

Очаква се като краен резултат от проекта да бъдат систематизирани и анализирани нови данни за възприемането и използването на библиотерапията. Тези нови факти ще бъдат обработени посредством научния инструментариум и представени на българската и чуждестранна научна гилдия. Ще бъдат публикувани следните издания: сборник от научната конференция, монография, учебно помагало и две библиографии.