РАБОТНИ ПАКЕТИ
РАБОТЕН ПАКЕТ 1
Осъществяване на изследване на нагласите към терапевтичния потенциал на четенето сред населението

Период:
1-18 месец от началото на проекта

Ръководител на работния пакет:
доц. д-р Магдалена Гарванова

Участници в изпълнението на дейностите по работния пакет:

 доц. д-р Любомира Парижкова
доц. д-р Християн Атанасов
гл. ас. д-р Събина Ефтимова-Илиева
гл. ас. д-р Калина Минчева
гл.ас. д-р Поли Муканова
ас. д-р Теодора Генова
Боряна Николова
Елена Попова
Анелия Петкова
Ивелина Дамянова

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ
Разработен иновативен модел за изследване на терапевтичния потенциал на четенето, реализацията на който ще доведе до засилване на интереса и популяризирането на възможностите на библиотерапията у нас. Издаване на монография и научни публикации в индексирани и реферирани издания.
РАБОТЕН ПАКЕТ 2
Проучване на познаването и използването на библиотерапията от библиотечните специалисти в България

Период:
19-36 месец от началото на проекта

Ръководител на работния пакет:
гл. ас. д-р Събина Ефтимова-Илиева

Участници в изпълнението на дейностите по работния пакет:

проф. дн. Таня Тодорова
доц. д-р Любомира Парижкова
доц. д-р Магдалена Гарванова
доц. д-р Християн Атанасов
гл. ас. д-р Калина Минчева
гл.ас. д-р Поли Муканова
ас. д-р Теодора Генова
Боряна Николова
Елена Попова
Анелия Петкова
Ивелина Дамянова

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ
Характерът и спецификата на проекта определят Работен пакет 1 и 2 като една от най-съществените и основни дейности за успешното изпълнение на проекта. Издаване на сборник от научна конференция и научни публикации в индексирани и реферирани издания.
РАБОТЕН ПАКЕТ 3
Повишаване на информационното осигуряване и систематизация на знанието по въпросите на библиотерапията

Период: 
През целия период на проекта

Ръководител на работния пакет:
гл. ас. д-р Поли Муканова

Участници в изпълнението на дейностите по работния пакет:

проф. дн. Таня Тодорова
доц. д-р Християн Атанасов
гл. ас. д-р Събина Ефтимова-Илиева
гл. ас. д-р Калина Минчева
ас. д-р Теодора Генова
Елена Попова
Анелия Петкова
Ивелина ДамяноваОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ
Работната програма е насочена към организирането на библиографски проучвания и създаването на достъпни библиографски ресурси, отразяващи въпросите на терапевтичния потенциал на четенето. Очаква се като краен резултат от изпълнението на Работен пакет 3 да бъдат издирени и популяризирани характерни за проблематиката източници. Издаване на библиографии.
РАБОТЕН ПАКЕТ 4
Постигане на релация наука – академично образование – практика чрез обогатяване и създаване на ново учебно съдържание за академично обучение

Период:
19-36 месец от началото на проекта

Ръководител на работния пакет:
проф. дн. Таня Тодорова

Участници в изпълнението на дейностите по работния пакет:

доц. д-р Любомира Парижкова
доц. д-р Магдалена Гарванова
гл. ас. д-р Събина Ефтимова-Илиева
гл. ас. д-р Поли Муканова
ас. д-р Теодора Генова
Елена Попова 
Боряна Николова

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ
Работната програма е насочена към създаване на ново учебно съдържание, което ще се тества и предлага и за нуждите на продължаващото обучение на библиотечните специалисти. Което от своя страна ще създаде устойчив научен интерес към интердисциплинната проблематика на проекта в бъдещи и млади учени с потенциал за развитие на последващи научни разработки. Ще бъде публикувано едно учебно помагало и научни публикации в индексирани и реферирани издания.
РАБОТЕН ПАКЕТ 5
Научна комуникация и публикационна активност и популяризиране на резултатите от проекта

Период: 
През целия период на проекта

Ръководител на работния пакет:
доц. д-р Християн Атанасов

Участници в изпълнението на дейностите по работния пакет:

проф. дн. Таня Тодорова
доц. д-р Любомира Парижкова
доц. д-р Магдалена Гарванова
гл. ас. д-р Събина Ефтимова-Илиева
гл.ас. д-р Калина Минчева
гл.ас. д-р Поли Муканова
ас. д-р Теодора Генова
Боряна Николова 
Елена Попова
Анелия Петкова
Ивелина Дамянова 

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ
Популяризирането на резултатите от настоящото изследване ще бъде от полза не само за научната общност, но и за по-широката публика. Публикуван сборник с докладите, изнесени на научната конференция в края на втория етап. Публикуването на една монография в края на първия етап. Издаването на учебно помагало в края на втория етап, и издаването на две библиографии в края на първия и втория етап и най-малко десет статии в реферирано и индексирано списание/сборник за целия период от изпълнението на проекта. Очаква се като краен резултат от изпълнението на Работен пакет 5 да бъдат систематизирани и анализирани нови данни за възприемането и използването на библиотерапията. Тези нови факти ще бъдат обработени посредством научния инструментариум и представени на българската и чуждестранна научна гилдия.
РАБОТЕН ПАКЕТ 6
Управление, административна подкрепа и отчитане на проекта

Период:
През целия период на проекта

Ръководител на работния пакет:
гл. ас. Събина Ефтимова-Илиева

Участници в изпълнението на дейностите по работния пакет:

проф. дн. Таня Тодорова
доц. д-р Любомира Парижкова
доц. д-р Християн Атанасов
Боряна Николова
Елена Попова


ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ
Резултатите от приложението на Работен пакет 6 са насочени към постигане на максимална ефективността при координацията и комуникацията между членовете на екипа по проекта, свързани с изпълнението на дейностите и реализацията на заложените цели по проекта; стимулиране на колектива за работа по проекта; осъществяване на отговорното и ефективно управление и използване на финансовите ресурси за закупуване на дълготрайни материални активи. Акумулирана проектна документация, показваща с конкретни количествени и качествени индикатори постигането на заложените резултати за отделните работни пакети.