БОРЯНА НИКОЛОВА
(b.nikolova@unibit.bg)
——————————————————————

Боряна Николова е докторант по докторска програма „Организация и управление на информационни процеси“ в професионално направление 3.5. „Обществени комуникации и информационни науки“ от 2016 г.

Придобива бакалавърска степен по „Информационно брокерство“ в Университета по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ) през 2013 г. и магистърска степен по специалност „Стратегически комуникации и информиране” през 2015 г. Подготвя дисертационен труд на тема „Комуникационни стратегии за мотивиране на подрастващите към четене”, под ръководството на доц. д-р Магдалена Гарванова.

Нейните изследователски интереси са в областта на: четенето, книгите, влиянието на четенето при подрастващите, дигиталната грамотност, статистически методи за обработка на данни, изграждане на комуникационни и мотивационни модели за повишаване на културата и грамотността на населението

Контакти: УниБИТ, бул. Цариградско шосе № 119, София – 1784