Image
ЕЛЕНА ПОПОВА
(elena_b_popova@abv.bg)
——————————————————————

Елена Попова е докторант по научната специалност „Книгознание, библиотекознание, библиография“ в професионално направление 3.5. „Обществени комуникации и информационни науки“ от 2018 г.

Дипломиран бакалавър по специалност „Книгоиздаване“  в Софийския университет "Св. Климент Охридски" през 2016 г. и магистър по специалност „Библиотечно-информационен и културен мениджмънт” в УНИБИТ през 2018 г. 

Нейните изследователски интереси са в областта на: дигиталните библиотеки; библиотечната институция в контекста на съвременния свят; европейски и световни политики за адаптиране на библиотеките към потребностите в ХХІ  век; авторското право и защитата на интелектуалната собственост. Подготвя дисертационен труд на тема „Библиотеките и бъдещата информационна екосистема”, под ръководството на проф. дн Таня Тодорова. Има публикуван доклад на тема „Съпоставителен анализ на проекти в подкрепа на дигитализацията на културното наследство в България” в сборника, издаден през 2019 г. в контекста на ХVII национална научна конференция с международно участие „Обществото на знанието и хуманизмът на ХХІ век”.

Елена Попова участва в Проект със заглавие „Информационен портал относно мобилно обучение и мобилен достъп до библиотечни услуги и ресурси“, Договор №КП-06-М35/2 от 18.12.2019 г., с ръководител Гл. ас. д-р Елисавета Цветкова и финансиран по Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти - 2019 г. на Фонд "Научни изследвания".

 

Контакти: УниБИТ, бул. Цариградско шосе № 119, София – 1784