Image
 
 
 
ДОЦ. Д-Р МАГДАЛЕНА ГАРВАНОВА
(m.garvanova@unibit.bg)
——————————————————————

Магдалена Гарванова е магистър по социология (1995–2000) и бакалавър по психология (1998–2002) от СУ „Св. Кл. Охридски“. Има учителска правоспособност и по двете специалности. Защитава докторат в Института по психология – БАН (2003–2008) в областта на педагогическата и възрастовата психология. През 2009 г. получава награда от ВАК, СУБ и ФНТС за високи научни постижения на докторанти. През 2008–2013 г. работи в сферата на маркетинговите изследвания като старши анализатор в международни проекти във фирма „cQuest Research & Consulting“. Хоноруван преподавател (2013), главен асистент (2014) и доцент (2016) в УниБИТ. Преподава дисциплините „Статистическа обработка на данни“, „Социология“, „Психология на управлението“ и др. (в бакалавърски програми) и „Обработка на големи масиви от данни“ и „Психология на лидерството“ (в магистърски програми) на УниБИТ. Автор е на над 150 публикации на български, руски и английски език, между които 5 монографии и 4 учебника.

Контакти: УниБИТ, бул. Цариградско шосе № 119, София – 1784