Image
 
 
 
ГЛ. АС. Д-Р СЪБИНА ЕФТИМОВА
(s.eftimova@unibit.bg)
——————————————————————

Събина Ефтимова завършва бакалавърски степени по „Книгознание“, „Библиотекознание и библиография“, „Информационни фондове на културно-историческото наследство“ и магистърски програма по „Библиотечен мениджмънт“, „Защита на КИН в Република България“ в УниБИТ; бакалавър е по „Психология“; магистър по „Масови комуникации и журналистика“ и „Социална работа със зависими лица“ към ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“; бакалавър е по „Предучилищна и начална училищна педагогика (ПНУП)“; магистър по „Юридическа психология“, „Педагогическо взаимодействие с деца с проблемно поведение“ и „Специална педагогика“ към ЮЗУ „Неофит Рилски“.

Има богат професионален опит като библиотечен специалист в академичната среда на Библиотечно-информационния център на СВУБИТ. През 2006 г. печели конкурс за асистент към катедра „Библиотекознание и библиография“, а през 2007 г. е първият сертифициран кариерен консултант за УниБИТ. В катедра „Библиотечен мениджмънт“ е от нейното създаване през 2008 г., където през 2012 г. успешно защитава първия докторат по „Библиотерапия“ в България, а през 2013 г. става главен асистент. От началото на 2015 г. до края на 2016 г. временно заема длъжността главен изпълнителен секретар на Университетската младежка академия за управление на знанията (УМЛАУЗ), а от края на 2016 г. до началото на 2018 г. е научен секретар на експертната група по „Библиотечни науки“ към УМЛАУЗ при УниБИТ.

Чете лекции по „Информационни източници“, „Национална библиография“, „Достъп до информация за лица със специални потребности“, водещ преподавател е на учебните дисциплини „Библиотечна психология“, „Библиотечна педагогика“, от 2013 г. за първи път в България въвежда лекционен учебен курс по „Библиотерапия“ като част от учебния план на специалност „Библиотечно-информационен и културен мениджмънт“ в ОКС „магистър“, а от 2017 г. в ОКС “бакалавър“ в специалност „Библиотекознание и библиография“. Автор е на първия учебник по „Библиотерапия“ в страната, на учебни помагала, съставител е на няколко сборника. Има над 150 публикации в страната и в чужбина в областта на библиотекознанието и библиографията, четенето, библиотерапията, библиотечната педагогика и психология.

Член е на редица библиотечни организации, сред които ББИА, Асоциацията на университетските библиотеки и др.

През 2013 г. Студентският съвет при УниБИТ я избира за „Асистент на годината“, а през 2014 г. – за „Преподавател на годината“.

Контакти: УниБИТ, бул. Цариградско шосе № 119, София – 1784