Image
 
 
 
ПРОФ. Д.Н. ТАНЯ ТОДОРОВА
(t.todorova@unibit.bg)
——————————————————————

Проф. дн Таня Тодорова е специалист по библиотечно-информационни науки, филолог. Преподавател от катедра „Библиотечни науки” (2008 г.), катедра „Библиотечен мениджмънт“, катедра „Библиотечен мениджмънт и архивистика“. Заема длъжности: ръководител на катедра „Библиотечен мениджмънт и архивистика“ и зам.-ръководител на ЮНЕСКО междуфакултетска катедра „ИКТ в библиотечните науки, образованието и културното наследство“ при Университета по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ)

Доктор (2008), доцент (2010), професор (2015), доктор на науките (2018) в професионално направление 3.5. „Обществени комуникации и информационни науки“, научна специалност „Книгознание, библиотекознание и библиография“.

Автор е на 5 монографии, 1 учебник, 7 сборника, 1 учебно помагало на CD; над 100 статии и научни доклади, вкл. в реферирани издания на Springer, Emerald и др. Съавтор е на уебстраницата на Авторскоправната грамотност в международен контекст (International Copyright Literacy Webpage), поддържана от 2016 г. заедно с Дж. Секер от Великобритания.

Член е на редакционните колегии и е рецензент за научните списания: IFLA Journal, International Journal of Library and Information Science (IJLIS, OAJ), Romanian Journal of Library and Information Science (RRBSI), Evidence Based Libraries and Information Practices (EBLIP), University of Alberta, Canada, QQML e-journal.

Член е на научните комитети и рецензент за международните научни конференции: Европейска конференция по информационна грамотност (ECIL), Качествени и количествени методи в библиотеките (QQML), Нови перспективи в науката и образованието (PIXEL, Флоренция), BOBCATSSS и др.

В УниБИТ чете лекции и води упражнения по дисциплините „Дигитализация и авторско право“, „Публична комуникация“, „Проект мениджмънт“, „Автоматизирани библиотеки“, „Достъпност до информацията за хора със специални нужди“, „Достъпност на туристическите услуги за хора със специални нужди“, „Библиотечни политики“, „Библиотечни асоциации“ и други в бакалавърски, магистърски и надстроечни програми. Лектор е по програмите Еразъм и Еразъм+ на ЕК в Политехническия институт, Порто, Португалия (2016, 2017, 2018, 2019), Хаджеттепе университет, Турция (2013), Загребския университет, Хърватска (2012), Вилнюския университет, Литва (2011), Виенския университет, Австрия (2010), Хумболт университет, Берлин (2009). Гост-преподавател (Visiting Professor) от 01.06.-01.07.2019 г. в Université Paris-Est Marne-la-Vallée (UPEM).    

Ръководител е на Еразъм ИП „Библиотечно-информационен и културен мениджмънт – академично лятно училище“ (УниБИТ 2011; Загребски университет 2012; Хаджеттепе университет 2013) – отличèн за най-добър проект за 2012 г. по програмата „Учене през целия живот“ на ЕК в България, МОН, ЦРЧР; на проект „Авторскоправна политика на библиотечните и културните институции“ (2012-2013, ФНИ на МОН), на над десет вътрешноинституционални проекти.

Участва като координатор, PR и изследовател в редица проекти: „Развитие на мрежа от центрове за продължаващо обучение на библиотекари – организатори, обслужващи малките общини“ (PHARE, 2008-2009), EU-ERASMUS Intensiv-Programm IPBIb 2009-2011, „Дистанционно обучение по библиотечно-информационни науки, печатни комуникации и науките за културно наследство“ (2012-2014, ОП РЧР), „Информационен портал за архивно-документално наследство на Българското възраждане“ (КП-06-Н 25/2 от 13.12.2018 г., ФНИ на МОН).

Член е на Съюза на учените в България (СУБ), Българската библиотечно-информационна асоциация (ББИА, 2005-2008, член на УС), ЮНЕСКО междууниверситетската мрежа по културно наследство. От 2017 г. е избрана за член на Управителния съвет на BOBCATSSS Association (доскоро Еврoпейска асоциация за библиотечно-информационни изследвания и образование (EUCLID).

Носител е на следните награди и отличия: 2011 г. Сертификат за участие в Секторна програма Еразъм на ЕК и за творчески принос към Юбилеен сборник на ЦРЧР. За изследването „Съвременни компетенции на справочно-информационните специалисти в университетските библиотеки“ (2012, 15 страни – научната съпоставителна публикация получава ACRL/NEC Best Paper Award 2013, САЩ). На 17.12.2019 г. е наградена в категория „Утвърден учен“ с „Ябълка на познанието“ за особен принос в издигане на престижа на висшето образование и науката от Младежката академия за управление на знания при УниБИТ.

.

Контакти: УниБИТ, бул. Цариградско шосе № 119, София – 1784