Image
 
 
 
ТЕОДОРА ГЕНОВА
(t.genova@unibit.bg )
——————————————————————

Теодора Генова е преподавател по английски език към Департамент по общообразователни дисциплини, УниБИТ. Доктор е по научната специалност „Сравнително образование” в професионално направление 1.2. Педагогика, СУ „Св. Климент Охридски”. Завършила е магистърска специалност Български и английски език в ПУ „Паисий Хилендарски”.

Преподава общ и специализиран английски език с професионална насоченост Информационни ресурси в туризма, Информационни технологии, Комуникации и информиране и др. на всички нива на владеене на езика на студенти в бакалавърските обучителни програми на УниБИТ.

Автор е на 10 публикации в областта на сравнителното и международното образование, методика на преподаването на английски език за специфични цели, интеграция на уязвими групи. Участвала е в международни проекти по Програма „Еразъм+” и е заемала длъжността помощник-председател на Българско дружество по сравнително образование.

Два пъти е печелила стипендия за обучение в Кралство Норвегия към Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

 

Контакти: УниБИТ, бул. Цариградско шосе № 119, София – 1784